Приветствую Вас, Гость

Загальні відомості про МАН

Мала академія наук України (далі – МАНУ) – цілісна, багаторівнева система виявлення та відбору обдарованих дітей, забезпечення духовного, інтелектуального, творчого розвитку молодого покоління, створення умов для соціального та професійного самовизначення особистості, виховання майбутньої творчої та наукової еліти України.


МАНУ залучає дітей та учнівську молодь до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності. На сьогодні МАНУ об’єднує 27 регіональних територіальних відділень, які координують роботу районних і міських територіальних відділень та наукових товариств учнів.

Загальну координацію діяльності територіальних відділень здійснює Національний центр «Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії наук України (далі – НЦ «МАНУ»). Відповідно до свого головного завдання – реалізації державної політики у сфері роботи з обдарованими дітьми та молоддю –     НЦ «МАНУ» є закладом, що виконує загальнодержавні функції з виявлення, розвитку і підтримки обдарованих, здібних до наукової діяльності учнів.


Завдяки державній підтримці НЦ «МАНУ» продовжує успішно реалізовувати свою освітню мету, охоплюючи з кожним роком дедалі більшу кількість обдарованої молоді з різних регіонів України. Відповідно до розширення кола функціональних завдань модифікується й організаційна структура НЦ «МАНУ».


Указ Президента України № 927/2010 від 30 вересня 2010 р. «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» та відповідний наказ Міністерства освіти і науки України   № 1033 від 1 листопада 2010 р. визначили правові підстави для розширення мережі регіональних малих академій наук учнівської молоді. У 2012 р. спеціалізовані навчальні заклади було створено у Полтавській і Чернігівській областях. Таким чином, на сьогодні існує 15 регіональних малих академій наук учнівської молоді зі статусом юридичних осіб, що дає змогу успішно втілювати освітні ініціативи НЦ «МАНУ» на місцях. Формується також мережа малих академій наук учнівської молоді як окремих юридичних осіб на районному та міському рівнях. На кінець 2012 р. в Україні налічується       7 районних і 5 міських Малих академій наук учнівської молоді.


Важливою складовою діяльності МАНУ є залучення обдарованих дітей до наукового пошуку. Варто відзначити позитивну динаміку в цьому напрямі, про що свідчать статистичні дані (2009–2010 н. р. – понад 110 тис. дітей; 2010–2011 н. р. – понад 120 тис.) Розширення пропедевтичної діяльності НЦ «МАНУ» дало змогу в межах низки проектів для дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку охопити науково-дослідницькою діяльністю цей сегмент учнівської аудиторії. Таким чином, загальна кількість вихованців навчальних закладів МАНУ, в тому числі учасників масових заходів, у 2011–2012 н. р. досягла понад 250 тисяч.


Учні – члени МАН поділяються на слухачів, кандидатів і дійсних членів.


Слухачами можуть стати всі охочі учні 6-11 класів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, які виявляють цікавість до наукової діяльності, хочуть одержати додаткові знання в окремих галузях науки та беруть участь у роботі секції чи гуртка.


Кандидатами у члени МАНУ є учні гуртків, секцій, що виявляють здібності при поглибленому вивченні наукових дисциплін поза шкільною програмою, які схильні до проведення наукових досліджень, технічної творчості та виступають на конференціях, виставках, є призерами олімпіад. Кандидат затверджується президією територіального відділення МАНУ за пропозицією наукових товариств, секцій, гуртків.


Дійсними членами МАНУ є кандидати, які мають самостійні наукові праці та навчаються в наукових гуртках і секціях не менше 2 років.


Відповідно до останніх тенденцій розвитку вітчизняної науки, запитів дітей, вчених і педагогів територіальних відділень МАНУ розширюється і вдосконалюється структура наукових відділень. У 2011–2012 н. р. науково-дослідницька діяльність МАНУ була організована у 60 секціях 11 наукових відділень. На 2012–2013 н. р. заплановано роботу 64 секцій у 12 наукових відділеннях: літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; філософії та суспільствознавства; історії; економіки; технічних наук; комп’ютерних наук; математики; фізики і астрономії; наук про Землю; хімії та біології; екології та аграрних наук.


Визначним заходом діяльності Малої академії наук України є щорічне проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. На всіх етапах конкурсу-захисту беруть участь близько 100 000 школярів-старшокласників, а до фіналу виходять понад 1000 кращих. Журі конкурсу-захисту формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових та науково-педагогічних працівників Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, вищих та інших навчальних закладів. Кураторами наукових відділень МАНУ є академіки НАНУ – члени Президії МАНУ.


Урізноманітнюються форми організаційно-масової роботи з учнями МАНУ. Щорічно НЦ «МАНУ» проводить міжнародні, всеукраїнські та регіональні учнівські наукові конференції, конкурси, турніри, олімпіади, колоквіуми, семінари, презентації тощо. Перебування в умовах інтелектуального середовища дає змогу юним ученим представити результати своїх досліджень, поглибити наукові інтереси, сприяє їх соціалізації та самореалізації. У 2012 р. НЦ «МАНУ» було проведено понад 30 масових заходів на міжнародному та всеукраїнському рівнях.


Одним з пріоритетних напрямів роботи МАНУ є організація кадрово-методичного та науково-методичного супроводу педагогічної діяльності, спрямованого на підвищення професійної компетентності вчителів. Щороку в його рамках проводиться близько 30 всеукраїнських заходів, до участі у яких залучають понад 3000 педагогів. На сьогодні загальна кількість освітян, які виховують майбутніх науковців у закладах МАНУ, становить понад 6,5 тис. педагогічних і науково-педагогічних працівників, серед яких 1,5 тис. викладачів – кандидати наук, 300 – доктори наук.


НЦ «МАНУ» продовжує плідну співпрацю з провідними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями. Це дає змогу підвищувати рівень освітніх проектів для обдарованих дітей, розвивати науково-дослідницьку діяльність учнів – членів МАНУ в контексті актуальних наукових напрямів, сприяє професійному самовизначенню та виробленню свідомої громадянської позиції сучасної молоді. Співпраця з вищими навчальними закладами та науковими установами є також невід’ємною складовою ефективної діяльності територіальних відділень МАНУ.


На сучасному етапі МАНУ відіграє визначальну роль у формуванні наукової еліти нації. Реалізовані в рамках її діяльності освітні проекти, заходи й ініціативи створюють простір для професійного самовизначення, самореалізації та соціалізації обдарованої молоді. Суспільні запити, динаміка соціокультурних перетворень й інтенсивні темпи розвитку науки актуалізують завдання, що їх успішно розв’язує МАНУ.


 

Директор закладу: Лісовий Оксен Васильович.

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20.

Телефон: (044) 289-82-01.

E-mail: man@man.gov.ua.

Веб-сайт: man.gov.uaМалая академия наук Украины (МАН)

Малая академия наук Украины — общегосударственный научно-общественный проект, направленный на поиск, поддержку, содействие творческому развитию одаренных, способных к научной деятельности учащихся, школьников, студентов. Организационно-правовой формы не имеет. Деятельность осуществляется на основе приказов органов управления образованием, положений МОН Украины и решений Президиума Малой академии наук, через центральное заведение направляются в региональные подразделения — территориальные отделения. Территориальные отделения действуют как отдельные юридические лица или как структурные подразделения других внешкольных, высших учебных заведений, учреждений системы НАН Украины, МОН Украины, АПН Украины. Общую координацию деятельности и организационно-методическое руководство проектом осуществляет внешкольное учебное заведение Малая академия учащейся молодежи в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Украины от 31.12.2004 № 990 «О совершенствовании деятельности Малой академии наук Украины».


Малая академия наук Украины создавалась и развивалась под руководством Министерства образования и науки Украины при участии Национальной академии наук Украины и ее научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений всех регионов Украины. В 1939 году в соответствии с обращением Академии наукСССР об усилении шефства над детскими научными организациями Академия наук УССР принял постановление о шефстве над Киевским Дворцом пионеров и октябрят по вопросам работы с талантливыми детьми и учащейся молодежью — членами научных кружков. Программой совместной работы предполагалось чтение учеными научно-популярных лекций, участие их в работе кружков, проведение консультаций, написание творческих рефератов и т. д. В 50-60 годах отделены научные кружки и секции, которые создавались при некоторых школах, внешкольных учреждениях, вузах, стали объединяться в городские, областные и республиканские научные общества учащихся, целью их стало содействие развитию познавательной активности и творческих способностей школьников в процессе углубленного изучения ими одной из областей науки, техники и культуры. В числе первых массовых научно-технических объединений стала Крымская Малая академия наук, создание которой относится к 1963 году. Первым шагом этого объединения было создание 5 отделений: общественных наук, литературы и искусства, физико-математических наук, химии, биологии. В больших и маленьких городках Крыма начали действовать филиалы Малой академии наук. Опыт этого объединения было положено в основу развития в течение 60-70-80 лет движения Малых академий наук, которые создавались в разных регионах Украины. В 1983 году было принято постановление Совета Министров «О дальнейшем развитии детского технического творчества в республике» и на ее выполнение совместное постановление вышеупомянутых организаций «О совместных мерах по созданию и развитию Малых Академий наук школьников при научных центрах Академии наук Украинской ССР». Этим постановлением был утвержден Типовое положение о Малой академии наук школьников, создана координационно-методический совет, утвержден ее состав, отмечено целенаправленную работу Киевской городской, Львовской, Крымской, Одесской Малых академий наук школьников. Указанные документы способствовали развитию Малых академий наук на Украине: Донецкой — с 1985 года,Днепропетровской — с 1985, Житомирской — с 1986, Ровенской — с 1985,Харьковской — с 1985, Мелитопольской — с 1986. Всего до 1986 года было создано 11 Малых академий наук школьников с их филиалами. Базовыми этих объединений учащихся стали Дворцы пионеров, областные станции юных натуралистов, областные станции юных техников. До 2004 года территориальные отделения МАН были созданы в 24 областях, АР Крым, городах Киеве и Севастополе. Они включали в себя десятки районных территориальных отделений и научных обществ учащихся. В 2004 годувозникла необходимость в создании единого координационного центра. По инициативе Президиума МАН и при поддержке Министерства образования и науки Украины был создан государственный внешкольное учебное заведение Малая академия наук учащейся молодежи, который сегодня координирует деятельность территориальных отделений, организует работу Высшей школы МАН Украины, всеукраинские массовые мероприятия, осуществляет выплату президентских стипендий лучшим ученикам МАН , победителям Всеукраинских конкурсов научных работ и олимпиад.

О правилах пользования сайтом . © Vitaliy Strelov , Малая Академия Наук "Искатель", 2012, Об авторских правах.
Сайт Выпускников ПМ-ПУ ЛГУ 1982   Яндекс.Метрика Auto Web Pinger Google PageRank — Man-crimea.at.ua — Анализ сайта